Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych.
Jeśli się nie zgadzasz, możesz w swojej przeglądarce wyłączyć zgodę na ich przechowywanie.

Darowizny

WYKONUJĄC PRZELEW NA RZECZ FUNDACJI WYSTARCZY W POLU TYTUŁEM  WPISAĆ "DAROWIZNA". DZIĘKUJEMY.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z DAROWIZNY

ODLICZENIE OD DOCHODU DAROWIZN NA RZECZ OPP

ODLICZENIE DAROWIZN W PIT

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2010 r., Nr 51, poz. 307 późn.zm.) – dalej ustaw o PIT, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Jak wynika z powyższego ulga, o której mowa polega na możliwości odliczenia od dochodu wartości darowizny - do limitu określonego w ustawie (6% dochodu w roku podatkowym).

WARTOŚĆ DAROWIZNY ODLICZAMY OD DOCHODU

Wartość darowizn, o których mowa powyżej można odliczyć wyłącznie od podstawy obliczenia podatku (dochodu) obliczanej na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o PIT.

Podstawa obliczenia podatku, o której mowa w art. 26 ust. 1, nie obejmuje: dochodów podlegających opodatkowaniu w sposób zryczałtowany (z tytułu należności licencyjnych – art. 29; z tytułu otrzymania przychodów, o których mowa w art. 30, art. 30a), dochodów podlegających opodatkowaniu w odrębny sposób (dochody z tytułów określonych w art. 30b, w tym np. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, odpłatnego zbycia udziałów w spółkach nie mających osobowości prawnej), dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą stawką 19% (art. 30c) oraz dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 30e).

WARTOŚĆ DAROWIZNY

Jeżeli przedmiotem darowizny będą towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to za kwotę darowizny należy uznać wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny (art. 26 ust. 6 ustawy o PIT).

Wysokość darowizn ustala się, zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o PIT, na podstawie:

 - dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego - w przypadku darowizny pieniężnej;
 - dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna;

OGRANICZENIA W STOSOWANIU ULGI

Odliczenia, o którym mowa nie będziemy mogli zastosować gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (art. 26 ust. 6f ustawy o PIT).

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 5 pkt 1-2 ustawy o PIT, odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:
- osób fizycznych;
- osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
 

ODLICZENIE WARTOŚCI DAROWIZN PRZEZ PODATNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA ZASADACH RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – dalej u.z.p. podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 (przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej) i 1a (przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze), opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W przypadku dokonywania odliczeń od przychodu należy stosować odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a oraz art. 26 ust. 5-7h, 13b i 13c ustawy o PIT.
 
Zgodnie z art. 11 ust. 3 u.z.p. w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1 lub 1a, opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

ODLICZENIE DAROWIZN W CIT

Możliwość odliczenie darowizn na rzecz OPP od dochodu został również przewidziany w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – dalej jako ustaw o CIT.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Jak wynika z powyższego ulga, o której mowa polega na możliwości odliczenia od dochodu wartości darowizny do limitu określonego w ustawie – 10%.

WARTOŚĆ DAROWIZNY

Podobnie jak w przypadku odliczenie wartości darowizn uregulowanego w ustawie o PIT, również ustawa o CIT przewiduje, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny będą towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to za kwotę darowizny należy uznać wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny (art. 18 ust. 1b ustawy o CIT).

Wysokość darowizn ustala się, zgodnie z art. 18 ust. 1c ustawy o CIT, na podstawie:

- dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego - w przypadku darowizny pieniężnej;

- dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna;
 
OGRANICZENIA W STOSOWANIU ULGI
 
Odliczenia, o którym mowa nie będziemy mogli zastosować gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT (art. 18 ust. 1k ustawy o CIT).

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o CIT, odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

- osób fizycznych;
- osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
Sporządzone przez Kancelarię Skoczyński Wachowiak Strykowski kancelaria prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

FUNDACJA  STWORZENIA PANA SMOLENIA BARANÓWKO 21 62-050 MOSINA  KRS:0000290988

GBS/o.Mosina 92 9048 0007 0000 5412 2000 0001 SWIFT/IBAN: GBWCPLPP 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.